De stichting

De stichting is op 9 juli 1998 opgericht.

RSIN: 815672123

 

Het doel van de Stichting

De Stichting heeft als doel het verdiepen in en het belichten van de geschiedenis van het zweefvliegen in het algemeen en die van Nederland en zijn voormalige overzeese gebiedsdelen in het bijzonder.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

  • het beheren, rubriceren en catalogiseren van historisch materiaal alsmede het opsporen van archiefmateriaal, een en ander in de meest uitgebreide zin van het woord, direct of indirect betrekking hebbende op het zweefvliegen
  • het toegankelijk maken van materiaal ten behoeve van degenen die ervan kennis willen nemen
  • het verzorgen van, cq meewerken aan publicaties over de historie van het zweefvliegen
  • samenwerken met organisaties die zich richten op de historie van het zweefvliegen
  • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

Hoe komt de Stichting aan gegevens?

Eigenaren van historische luchtvaartcollecties (in het bijzonder van betekenis voor het zweefvliegen), die er belang bij hebben dat hun met zorg opgebouwde collectie bewaard wordt, nodigt de stichting uit met het secretariaat contact op te nemen. Ook diegenen, die weten, dat ergens historisch waardevol materiaal ligt, nodigt zij uit hetzelfde te doen. Diegenen die nu eigenaar zijn van een grote of kleine collectie kunnen hun collectie bewaren, beheren en uitbreiden tot hun overlijden, maar kunnen door middel van een wilsbeschikking te kennen geven dat de collectie geheel of gedeeltelijk na hun verscheiden wordt overgedragen aan de Stichting Historisch Zweefvliegarchief. De Stichting draagt dan zorg voor een goed beheer.


Opslagruimte

Reeds nu zijn belangrijke archieven onder beheer van de Stichting gekomen.
Gegevens van de Stichting worden thans op divers plaatsen in het land opgeslagen. Het ligt in de bedoeling t.z.t. alle dossiers op één locatie bijeen te brengen en toegankelijk te maken.


Privacy

Een deel van het archief zal niet toegankelijk zijn voor publiek in verband met het vertrouwelijke karakter van de stukken. De wel toegankelijke delen van het archief zullen niet voor uitleen bestemd zijn, maar kunnen worden ingezien, bestudeerd en zo nodig gekopieerd.


Beloningsbeleid

Bestuursleden van de Stichting Historisch Zweefvliegarchief ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
De Stichting heeft geen werknemers in dienst.

Informatie

Mocht u omtrent de Stichting nog vragen hebben dan kunt u het secretariaat bellen of e-mailen met de voorzitter.